BLOG

„Czas start” okresu przejściowego dla europejskiego rynku crowdfundingu finansowego

Uwaga, już dzisiaj (10 listopada) weszło z życie Rozporządzenie ECSP[1], dotyczące europejskiego rynku usług crowdfundingu finansowego. Od teraz wszystkie platformy, które chciałyby kontynuować swoją działalność w zakresie kojarzenia podmiotów poszukujących finansowania na określone projekty gospodarcze z inwestorami w drodze promowania emisji papierów wartościowych lub ułatwiania udzielania pożyczek, będą musiały uzyskać zezwolenie KNF na świadczenie usług tego rodzaju. Na dany moment niemożliwe jest formalne wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w art. 12 Rozporządzenia ECSP, z uwagi na brak przyjęcia przez polskiego ustawodawcę odpowiednich przepisów prawa nadających kompetencję KNF do ich przyjmowania i prowadzenia postępowań w tym zakresie, jednakże nie wpływa to na bieg rocznego terminu, do którego należy uzyskać licencję – 10 listopada 2022 r.

Z okresu przejściowego, o którym mowa powyżej będą mogły korzystać wyłącznie podmioty, które najpóźniej do wczoraj (9 listopada) prowadziły działalność objętą Rozporządzeniem ECSP, tj. polegającą na świadczeniu usług finansowania społecznościowego obsługując internetową platformę, na której prezentowane były oferty crowdfundingu inwestycyjnego lub crowdlendingu. Wówczas są one uprawnione do kontynuowania tej działalności w oparciu o dotychczasowe przepisy, a więc wyłącznie w postaci promowania emitentów/pożyczkobiorców i ew. wsparcia ich w procesie przygotowania oferty (np. opracowania dokumentów, organizacja spotkań z inwestorami, zapewnienie narzędzi usprawniających korzystanie z usług płatniczych), bez prawa do oferowania instrumentów finansowych i przyjmowania zapisów na emitowane papiery wartościowe (patrz stanowisko KNF z dnia 3 listopada 2021 r. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_dot_zasad_dzialania_dostawcow_uslug_finansowania_spolecznosciowego_w_okresie_przejsciowym.pdf oraz z dnia 9 kwietnia 2020 r. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_dot_platform_crowdfundingu_inwestycyjnego_69487.pdf). Warto dodać, że podmioty te nie mogą przy tym korzystać z rozwiązań przewidzianych w Rozporządzeniu ECSP do czasu uzyskania przez nich zezwolenia, a więc nie są uprawnione chociażby do bezpośredniego prezentowania ofert na platformie, przyjmowania i przekazywania zleceń inwestorów czy posługiwania się dokumentem kluczowych informacji inwestycyjnych dla inwestorów (KIIS).

Należy pamiętać również, że po uzyskaniu zezwolenia do dnia 10 listopada 2021 r. oferty crowdfundingu zw. z emisją papierów wartościowych w Polsce będą mogły być prowadzone bez obowiązku sporządzania prospektu (tj. w oparciu o arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych) jedynie do wartości 2,5 MLN EUR, natomiast powyżej tego progu będą wymagały publikacji prospektu zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1129 (po upływie powyższego okresu przejściowego przedmiotowy limit zwiększy się do 5 MLN EUR). Trzeba jednak być świadomym, że kwota 5 MLN EURO to generalnie górna granica ofert finansowania społecznościowego, bez wyjątków. 

Ponadto, na odrębną uwagę zasługuje kwestia planowanego wyłączenia na gruncie polskiej ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (projekt RCL druk nr UC76) możliwości oferowania na platformie crowdfundingowej inwestycji w drodze obejmowania/nabywania udziałów w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które co należy podkreślić – nie są papierami wartościowymi (ani innymi instrumentami finansowymi). Zgodnie z Rozporządzeniem ECSP, takie aktywa mogłyby zostać dopuszczone na potrzeby finansowania społecznościowego w państwie członkowskim, o ile ich zbywalność nie będzie ograniczona oraz gdy „właściwe organy, które udzieliły zezwolenia dostawcy usług finansowania społecznościowego”, pozwolą na ich wykorzystanie do celów Rozporządzenia ECSP (art. 2 ust. 1 lit. n oraz ust. 2 Rozporządzenia ECSP). Tym samym, wypełniając drugi z powyższych warunków, aby emisje udziałów w polskiej sp. z o.o. mogły być prezentowane na platformie crowdfundingowej zgodnie z Rozporządzeniem ECSP (abstrahując od wymaganego wówczas ich zbywalnego charakteru) niezbędna byłaby uprzednia akceptacja ze strony KNF na ich wykorzystanie w tym celu, co jak rozumiemy, miałoby następować wraz z uzyskaniem zezwolenia z art. 12 Rozporządzenia ECSP lub później. W świetle jednak projektowanego nowego art. 1821 i art. 2571 KSH przewidującego ogólny zakaz kierowania oferty nabycia/objęcia udziałów w polskich sp. z o.o. do nieoznaczonego adresata i publicznego promowania takiego nabycia/objęcia, przepisy Rozporządzenia ECSP nie będą do nich stosowane.

 Jedyną furtką dla polskiego rynku crowdfundingu w tym zakresie byłby zatem planowany 2-letni okres przejściowy określony w art. 55 projektowanej ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (druk nr UC76), zgodnie z którym „Podmiot, który w dniu wejścia w życie ustawy wykonuje działalność polegającą na prowadzeniu publicznie dostępnego internetowego systemu informacyjnego kojarzącego inwestorów z właścicielami projektów ubiegającymi się o finansowanie przedsięwzięć gospodarczych ze środków pochodzących z oferowanych przez nich udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, może prowadzić swoją działalność na zasadach dotychczasowych do dnia 9 listopada 2023 r.”. Zatem prawo do promowania na platformie crowdfundingowej ofert emisji udziałów w spółkach z o.o. prawdopodobnie będzie przysługiwało wyłącznie tym podmiotom, które prowadziły „dotychczas” taką działalność – historycznie przeprowadziły co najmniej jedną akcję crowdfundingową dotyczącą emisji udziałów w sp. z o.o. i tylko do dnia 10 listopada 2023 r. Jednak ustawy dalej nie ma (utknęła na etapie procesu legislacyjnego), a 10 listopada br. nadszedł i ustanowił linię graniczną dla dostawców usług finansowania społecznościowego – mamy zatem nie do końca jasną sytuację w obszarze możliwości promowania ofert emisji udziałów w sp. z o.o. przez CSP w okresie przejściowym, a stanowisko KNF z 3 listopada nie daje tu niestety żadnej odpowiedzi. Kwestia ta zostanie jeszcze szczegółowo omówiona przez mec. Piotra Żelka (z Kancelarii Wojciechowski Żelek Sp. k. https://www.linkedin.com/company/wwz-wojciechowski-%C5%BCelek-sp%C3%B3%C5%82ka-komandytowa/about/) w odrębnym artykule, o którym Państwa z przyjemnością poinformujemy.

Powyższe nie dotyczy nowych graczy na rynku, czyli platform, które nie zdążyły uruchomić działalności przed 10 listopada br. – aby móc działać muszą teraz poczekać na uzyskanie odpowiedniej licencji zgodnie z art. 12 Rozporządzenia ECSP.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz.Urz.UE.L 2020 Nr 347, str. 1)

Scroll to Top