BLOG

Dokumentacja sporządzana przez emitenta korzystającego z crowdfundingu

CZYM JEST ARKUSZ KLUCZOWYCH INFORMACJI INWESTYCYJNYCH?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503
z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (dalej: Rozporządzenie ECSP) na dostawcy usług finansowania społecznościowego ciąży obowiązek przekazania potencjalnym inwestorom arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych (Key Investment Information Sheet) (dalej: Arkusz lub KIIS), sporządzonego przez właściciela konkretnego projektu.

Przez arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych, rozumie się arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych, o którym mowa w art. 23 Rozporządzenia ECSP w odniesieniu do ofert finansowania społecznościowego, które dotyczą zbywalnych papierów wartościowych.  Szczegółowy zakres obligatoryjnych danych, jakie muszą zostać uwzględnione w dokumencie, został sprecyzowany przez unijnego ustawodawcę w Rozporządzeniu ECSP. Podstawowym celem ustanowienia takiej powinności jest zapewnienie najlepszego standardu ochrony inwestorów poprzez wyposażenie ich w zakres informacji potrzebnych do podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej, a także standaryzacja zakresu informacji przekazywanych podmiotom, do których oferta finansowania społecznościowego jest kierowana.


WYMOGI OGÓLNE DOTYCZĄCE ARKUSZA

Zakres informacji KIIS został wskazany w załączniku I do Rozporządzenia ECSP. Wśród podstawowych informacji, jakie powinny się w nim znaleźć wymienia się: informacje dotyczące właściciel(-i) projektu oraz informacje dotyczące projektu opartego na finansowaniu społecznościowym, główne cechy procesu finansowania społecznościowego, warunki pozyskania kapitału, czynniki ryzyka, informacje dotyczące oferty zbywalnych papierów wartościowych oraz instrumentów dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego, informacje dotyczące spółki celowej, prawa inwestorów, ujawnione informacje dotyczące opłat czy informacje oraz prawne mechanizmy dochodzenia roszczeń.

Arkusz przy tym musi być rzetelny, jasny i nie może wprowadzać w błąd. KIIS sporządza się
w co najmniej jednym z urzędowych języków państwa członkowskiego, którego właściwe organy udzieliły zezwolenia lub w innym języku zaakceptowanym przez te organy.

Zgodnie z Rozporządzeniem ECSP właściwe organy państwa członkowskiego, w którym udzielono zezwolenia dostawcy usług finansowania społecznościowego, mogą wymagać zgłoszenia Arkusza w trybie ex ante co najmniej siedem dni roboczych przed udostępnieniem tego dokumentu potencjalnym inwestorom. Arkusze nie podlegają przy tym zatwierdzeniu
ex ante przez właściwe organy.

Dostawca usług finansowania społecznościowego obowiązany jest do zgłoszenia właścicielowi projektu dostrzeżonych przezeń błędów lub niedokładności, które mogłyby mieć istotny wpływ na oczekiwany zwrot z inwestycji, a w przypadku, gdy właściciel projektu ich nie skoryguje bądź uzupełni, dostawca może zawiesić daną ofertę na okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. Gdy właściciel projektu nie dokona stosownej poprawy treści KIIS, wówczas jego oferta zostaje odwołana.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZA KIIS

Zgodnie z art. 31 ust. 1 projektu Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (dalej: Ustawa) za zgodność informacji zawartych w Arkuszu ze stanem faktycznym oraz za to, że Arkusz nie pomija niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie, w szczególności za to, że zawarte w nim informacje są rzetelne, jasne, dokładne i nie wprowadzają w błąd oraz że dokument nie pomija kluczowych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej odpowiada:

  • Właściciel projektu – za wszystkie informacje zawarte w Arkuszu;
  • Podmiot sporządzający informacje lub biorący udział w jej sporządzeniu – za informację którą sporządził lub w której sporządzeniu brał udział.

Ponadto w Rozporządzeniu ECSP wskazuje się, że odpowiedzialni za Arkusz muszą być wyraźnie w nim wskazani z imienia, nazwiska oraz funkcji, w przypadku osób fizycznych, albo z firmy (nazwy) i siedzib statutowych, w przypadku osób prawnych. Co więcej, muszą być również przedstawione ich oświadczenia, że według ich najlepszej wiedzy informacje zawarte w Arkuszu są zgodne ze stanem faktycznym i że nie pomija się w nim niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

W odniesieniu do odpowiedzialności za KIIS, Ustawa zakłada dodanie nowego przepisu prawnego w postaci art. 96 ust.1b do Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, traktującego o odpowiedzialności emitenta lub oferującego. Zgodnie z proponowanymi przez nową ustawę zmianami, emitent lub oferujący ponosi odpowiedzialność prawną za sporządzenie Arkusza niezgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia ECSP lub opracowanie go w języku innym niż język polski.

KIIS CZY MEMORANDUM INFORMACYJNE, CZYLI GALIMATIAS POWINNOŚCI EMITENTA

W świetle Ustawy mogą pojawiać się wątpliwość dotyczące tego, czy na właścicielu projektu będącym spółką emitującą papiery wartościowe, spoczywa obowiązek przygotowania arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych lub memorandum informacyjnego.

Przepisy Ustawy obowiązywać będą od 10 listopada 2021 r. Od tego dnia do
9 listopada 2023 r. próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych przeprowadzanych w ramach licencjonowanych platform lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej zwalniający z obowiązku sporządzenia memorandum informacyjnego wynosić będzie 2,5 mln euro. Oznacza to, że w okresie przejściowym w wymienionych przypadkach właściciele projektu będą mogli przeprowadzić ofertę poprzez publikację Arkusza zamiast memorandum informacyjnego do wskazanej powyżej kwoty.

Próg ten ulegnie podwyższeniu 10 listopada 2023 r. do 5 mln euro, a więc do jednolitej dla wszystkich państw unijnych kwoty określonej w Rozporządzeniu ECSP. Do tego okresu jednak w stosunku do ofert przekraczających próg kwotowy 2,5 mln euro koniecznym będzie przygotowanie prospektu emisyjnego. Powodować to może powstanie arbitrażu regulacyjnego, bowiem w przypadku innych jurysdykcji w okresie przejściowym dopuszczalnym będzie przygotowanie Arkusza do progu wpływów na poziomie 5 mln euro,
a nie tak jak w przypadku Polski, 2,5 mln euro.

Warto przy tym pamiętać, że obecnie przepisy projektowanej Ustawy nie mają charakteru prawnie wiążącego.

Scroll to Top