BLOG

Konsekwencje nieuzyskania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych zgód KNF na powołanie kwalifikowanych członków zarządu.

Konsekwencje nieuzyskania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych zgód KNF na powołanie kwalifikowanych członków zarządu.

W dniu 31 maja 2021 r., upływa termin na dostosowanie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych do znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r., o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”) w zakresie obowiązku powołania za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem, oraz członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo.

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w korespondencji z uczestnikami rynku oraz informacjami opublikowanymi na stronie internetowej UKNF, przepis przejściowy przewidujący 18 miesięczny okres na dostosowanie działalności TFI w omawianym zakresie jest przez UKNF interpretowany w ten sposób, że w dniu 31 maja 2021 r. towarzystwo powinno posiadać członka zarządu ds. ryzyka oraz członka zarządu ds. decyzji inwestycyjnych, powołanych za zgodą Komisji po przeprowadzeniu postępowania, zaś w 18-miesięcznym okresie dostosowawczym TFI powinno podjąć wszelkie niezbędne działania w celu przeprowadzenia procesu dostosowania składu zarządu TFI do brzmienia nowych przepisów, w tym w szczególności: podjąć decyzję dotyczącej podziału kompetencji w zarządzie TFI oraz wystąpić z odpowiednimi wnioskami do UKNF w terminie umożliwiającym przeprowadzenie przez Komisję postępowania administracyjnego i wydanie decyzji w sprawie na czas.

W przeciwieństwie zatem do nowelizacji Ustawy dokonywanych w latach poprzednich, samo wystąpienie przez TFI z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie członków zarządu w okresie dostosowawczym nie może być kwalifikowane jako terminowe dostosowanie prowadzonej przez TFI działalności do przepisów Ustawy.

Jakkolwiek nie są przez UKNF publikowane oficjalne informacje wskazujące na ilość wszczętych, zakończonych oraz prowadzonych aktualnie postępowań o wyrażenie zgód na powołanie członków zarządu TFI, mając na uwadze szeroki zakres dokumentów i informacji podlegających analizie w ich toku oraz terminy procedowania przez UKNF postępowań w okresie pandemii COVID-19, za wysoce prawdopodobne można uznać to, że nie wszystkie postępowania omawianego rodzaju zostaną zakończone przed 31 maja br.

Należy mieć bowiem na uwadze, że zgodnie z art. 31za ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bieg terminów do podjęcia przez UKNF czynności, w tym terminów załatwiania spraw oraz terminów przewidzianych do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba, że UKNF wyda decyzję załatwiającą sprawę, dokona czynności, wyda decyzję lub postanowienie kończące postępowanie w sprawie.

W związku z powyższym, dopiero z chwilą dokonania przez UKNF określonej czynności w postępowaniu np. przekazania uwag do złożonego przez TFI wniosku, termin załatwienia sprawy określony w art. 35
§ 3 Kodeksu postępowania administracyjnego jako: miesiąc lub dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, rozpoczyna swój bieg, w związku z czym aktualności nabiera pytanie o potencjalne skutki i konsekwencje niedostosowania TFI w wymaganym terminie.

W przypadku, w którym do dnia 31 maja br., nie zostaną wydane decyzje udzielające zezwolenia na powołanie omawianych członków zarządu, działalność TFI będzie prowadzona z naruszeniem przepisów art. 42a Ustawy oraz art. 39 ust. 1 ustawy nowelizującej. Upływ ww. terminu pozostaje  natomiast bez wpływu na korporacyjną skuteczność powołania członków zarządu TFI mających docelowo pełnić obowiązki określone w art. 42a Ustawy, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej tj. przed dniem 30 listopada 2020 r., – niezależnie od faktu nie uzyskania zezwolenia UKNF, będą oni w dalszym ciągu umocowani do reprezentowania TFI.

Zgodnie z rekomendacją UKNF wyrażoną w ramach wspomnianego powyżej stanowiska przekazanego uczestnikom rynku, w przypadku, w którym podjęcie uchwały o powołaniu członków zarządu mających pełnić omawiane funkcje następowało po wejściu w życie ustawy nowelizującej tj. po 30 listopada 2019 r., uchwała w przedmiocie ich powołania powinna być podjęta pod warunkiem uzyskania zezwolenia UKNF wydanego na podstawie art. 42b Ustawy i w takim przypadku zachowuje ona ważność pomimo upływu terminu na dostosowanie działalności TFI do momentu zakończenia postępowania przed UKNF w przedmiocie uzyskania zgody. Jeżeli natomiast uchwała omawianego rodzaju została by podjęta po dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów, i nie nadano by jej charakteru warunkowego, należy uznać ją za nieważną z uwagi na naruszenie przepisu art. 42b Ustawy.

Odnosząc się natomiast do zagadnienia sankcji z tytułu niedostosowania działalności TFI do nowych przepisów należy zauważyć, że ustawa nowelizująca nie zawiera przepisów szczególnych je określających, w związku z czym zastosowanie mogą znaleźć przepisy art. 227a – 228 Ustawy przewidujące w przypadku naruszenia przepisów prawa regulujących zasady wykonywania działalności przez TFI sankcje: nakazu zaprzestania naruszeń, kar pieniężnych oraz cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez TFI.

W ramach wspomnianego uprzednio stanowiska, UKNF wskazała natomiast, że sposób postępowania TFI w okresie dostosowawczym (w tym termin złożenia wniosków o powołanie członków zarządu) będzie podlegał ocenie Komisji, w szczególności w sytuacji braku uzyskania zgód Komisji na powołanie członków zarządu do dnia 31 maja 2021r., w ramach prowadzonej oceny BION oraz ewentualnego podjęcia środków nakazowych bądź wszczęcia postępowań sankcyjnych.

Należy zatem wyrazić nadzieję, że w ramach dokonywania ww. oceny, w sytuacji nie zakończenia prowadzonych postępowań przed upływem terminu dostosowania działalności TFI do znowelizowanych przepisów, pomimo wprowadzenia przepisów związanych z epidemią COVID19 nie zostaną przez UKNF pominięte przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego określające terminy załatwiania przez organy administracji spraw, zaś działania podjęte przez TFI przy uwzględnieniu ww. przepisów nie spotkają się z sankcjami, oraz że w ramach dokonywania przez UKNF oceny, o której mowa w poprzednim akapicie, uwzględniona zostanie aktywna postawa TFI jako strony postępowania, terminowość odpowiedzi na korespondencję UKNF oraz wola sprawnego zakończenia postępowań.

Kierowany przez mec. Filipa Suchtę Zespół Rynku Kapitałowego MWW wspierał swoich klientów w dostosowywaniu działalności znowelizowanych przepisów Ustawy oraz reprezentował ich w zakończonych pozytywnymi decyzjami postępowaniach dotyczących powołania członków zarządu i  chętnie odpowie na Państwa pytania i wątpliwości.

Scroll to Top