BLOG

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI (dalej: „Projekt”). Jeżeli proces legislacyjny będzie przebiegał zgodnie z planem ustawodawcy, Projekt zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r.

1. Zakres i cel zmian

Projekt nowego rozporządzenia jest odpowiedzią na nowelizację UFI z dnia 16 października 2019 roku, która wprowadziła m.in. zmiany w zakresie:

ustawowych zasad powoływania członków zarządu TFI,
spełniania przez członków organów korporacyjnych wymogów odpowiedniości tj. nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji, doświadczenia, oraz
warunków postępowania przez TFI przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania wymogów odpowiedniości przez członków organów korporacyjnych.

Zasady wprowadzone powyższą nowelizacją UFI wymagają bowiem dalszego uszczegółowienie, konsekwencją czego jest Projekt nowego rozporządzenia.

Proponowane zmiany nie tylko precyzują szczegółowo kryteria w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej TFI wymogów posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia,  ale również określają zasady postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania powyższych wymogów przez TFI, oraz ustanawiają warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób.

Celem Projektu jest zapewnienie, aby osoby wchodzące w skład zarządu i rady nadzorczej TFI posiadały cechy dające rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków i funkcji. Założeniem ustawodawcy jest aby nowe regulacje wpłynęły na prawidłowe i skuteczne, a także bardziej ostrożne i stabilne zarządzanie TFI, a tym samym przyczyniły się w do zwiększenia ochrony inwestorów dokonujących inwestycji w fundusze inwestycyjne.

2. Najważniejsze postanowienia

Zgodnie z projektowaną regulacją, ustawowe kryteria odpowiedniości wymagane od członków zarządów oraz rad nadzorczych TFI będą rozumiana w następujący sposób:

nieposzlakowana opinia – jeśli osoba nie dopuściła się zachowań rażąco sprzecznych z normami moralnymi, etycznymi i prawnymi, które mogłyby wpływać na zaufanie do niej jako członka zarządu albo rady nadzorczej,
wiedza – jeśli osoba wykazuje szczegółową znajomość zagadnień związanych z zakresem obowiązków, które mają być przez nią wykonywane, oraz zrozumienie zasad prowadzonej przez towarzystwo działalności i ryzyka związanego z tą działalnością,
kompetencje – jeśli osoba posiada zdobytą w wyniku doświadczenia umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy,
doświadczenie – jeśli osoba faktycznie wykonywała czynności związane z działalnością towarzystwa, w szczególności z lokowaniem środków pieniężnych, zarządzaniem ryzykiem lub audytem, lub faktycznie wykonywała czynności z zakresu zarządzania towarzystwem i prowadzenia jego spraw, w szczególności posiada staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych.

Ponadto Projekt w rozdziale 10 wprowadza szereg przepisów, które pozwolą TFI na kompleksową ocenę i weryfikację spełniania ww. wymogów, w szczególności wymienia okoliczności dotyczące spełniania wymogu nieposzlakowanej opinii, czy obszary wiedzy, jakie powinny zostać uwzględnione przy ocenie wymogu posiadania wiedzy.

Zdefiniowanie wymogów odpowiedniości to nie wszystko, proponowane przepisy nakładają również szereg obowiązków na TFI.

W pierwszej kolejności każde TFI będzie obowiązane dokonywać oceny i weryfikacji przedstawionych wymogów, zarówno w stosunku do poszczególnych osób wchodzących w skład zarządu albo rady nadzorczej, jak również do zarządu i rady nadzorczej jako organów kolegialnych. Ocena ta powinna być dokonywana na podstawie dokumentów, które będą gromadzone i weryfikowane przez TFI. Istotne jest także, że TFI będzie obowiązane zapewnić, aby członkowie zarządu i rady nadzorczej niezwłocznie przekazywali informacje o zmianie okoliczności oceny, czy zaistnieniu nowych okoliczności. Następnie TFI musi przygotować się do obowiązku monitorowania spełniania wymogów przez ocenianie osoby. Nie bez znaczenia jest  także, że  TFI będzie musiało zapewniać członkom zarządu i rady nadzorczej utrzymywanie i doskonalenie wymaganej wiedzy i kompetencji.  

Należy zauważyć, że przyjęte rozwiązania są zbieżne z już obowiązującymi krajowymi regulacjami m.in. dla firm inwestycyjnych i banków oraz regulacjami przyjętymi w innych krajach członkowskich UE. Projekt wzoruje się również na wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) z dnia 19 grudnia 2017 r. dotyczących organu zarządzającego operatorów rynku i dostawców usług w zakresie udostępniania informacji.

W pozostałym zakresie przepisy dotychczasowego rozporządzenia będą obowiązywały niemalże w takim samym kształcie. 

3. Aspekty praktyczne

Zwracamy uwagę, że od strony praktycznej, wejście w życie przedmiotowych regulacji wiązać się będzie między innymi z wieloma zadaniami dla TFI, w tym koniecznością przygotowania nowych polityk wewnętrznych tj.

Polityki oceny i weryfikacji,

Polityki utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji.

Obie polityki będą istotnymi dokumentami korporacyjnym przyjmowanymi przez walne zgromadzenie i zatwierdzanymi przez zarząd i radę nadzorczą TFI.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że projekt będzie przede wszystkim oddziaływał na TFI, które będą obowiązane do zagwarantowania spełniania określonych wymogów przez członków zarządu i rady nadzorczej, oraz na Komisję Nadzoru Finansowego, która będzie miała obowiązek weryfikacji spełniania przedmiotowych wymogów przez TFI.

4. Podsumowanie

Przedstawiony Projekt rozporządzenia wyznacza nowe cele i zadania dla rynku TFI. Oprócz obowiązków dostosowania prowadzonej działalności do nowych przepisów, wprowadzenie regulacji może wiązać się z konieczność zmiany składów zarządów TFI, zmianą podziału kompetencji w ramach zarządów TFI, czy koniecznością zmodyfikowania struktur organizacyjnych w całym TFI.

Dlatego po uchwaleniu regulacji, rekomendowane jest dokonanie analizy wpływu projektowanej nowelizacji na działalność TFI oraz przygotowanie i dostosowania prowadzonej przez siebie działalności do nowego prawa, w tym przyjęcie nowych procedur wewnętrznych oraz nowelizacja obowiązujących już regulacji w TFI.

Warto dodać, że weryfikacja spełniania obowiązków przez TFI będzie odbywać się pod nadzorem ze strony KNF.

W tej chwili projekt został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania, natomiast jeżeli zostanie uchwalony, TFI od dnia wejścia w życie przepisów, będą miały 6 miesięcy na dostosowanie prowadzonej przez siebie działalności do nowych wymogów prawnych.

W razie potrzeby Kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji.

Zespół MWW

Scroll to Top