BLOG

Projekt zmiany rozporządzenia ws. dystrybutorów jednostek uczestnictwa

W dniu 28 kwietnia 2020 r., na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333155  opublikowany został projekt rozporządzenia, zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego
w odniesieniu do takich instrumentów (Dz. U. poz. 2110) („Rozporządzenie”).

Projektowane rozporządzenie zmienia przepis przejściowy zawarty w § 52 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym podmioty świadczące usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia są obowiązane dostosować prowadzoną działalność do wymogów określonych w rozporządzeniu w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie, tj. do dnia 15 maja 2020 r., wydłużając go do 8 miesięcy a zatem do dnia 15 lipca 2020 r.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że projekt rozporządzenia w obecnym brzmieniu nie modyfikuje określonego w par. 52 ust. 2 Rozporządzenia, 12 miesięcznego, terminu na dostosowanie działalności przez ww. podmioty do wymogów określonych w § 28 – 32 i § 37 Rozporządzenia (obowiązki z zakresu dokonania oceny czy dana usługa lub instrument finansowy są odpowiednie dla klienta, oraz dotyczące celów biznesowych i strategii dystrybucji jak również określenia grupy docelowej).

W razie potrzeby Kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji.

Scroll to Top