BLOG

Zmiana terminu na dostosowanie działalności Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych do znowelizowanych przepisów UOFI

Zmiana terminu na dostosowanie działalności Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych do znowelizowanych przepisów UOFI

W dniu 19 maja 2021 r., na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346905/katalog/12788844#12788844 opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zmieniający rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz. U. poz. 622, 1243 i 1606). 

Głównym założeniem projektu jest wydłużenie o 4 miesiące a zatem do 30 września 2021 r., terminu na dostosowanie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych do znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r., o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  („Ustawa”) w zakresie obowiązku powołania za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem, oraz członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo.

O ryzykach związanych z brakiem dostosowania działalności TFI do znowelizowanych przepisów oraz interpretacji pojęcia dostosowania pisaliśmy w jednym z poprzednich wpisów na Blogu MWW: http://bityl.pl/tS0W8

W uzasadnieniu do projektu zmian wskazano, że prace legislacyjne nad ustawą zmieniającą, w tym sposób określenia terminu dostosowawczego, nie mogły uwzględniać czynnika negatywnie oddziałującego na działalność TFI, tj. stanu pandemii spowodowanej wirusem COVID-19, który pojawił się po wejściu w życie ustawy zmieniającej, zaś w konsekwencji ogłoszonego stanu pandemii oraz szeregu ograniczeń wprowadzonych dla przeciwdziałania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym przyjęciu zdalnego modelu pracy w wielu instytucjach, utrudnione zostało dostosowywanie TFI oraz zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi do zmienionych przepisów Ustawy.

Uwzględnienie w procesie legislacyjnym wyzwań, przed którymi zostali postawieni zarówno uczestnicy rynku jak i organy nadzoru w wyniku pandemii spowodowanej wirusem COVID-19 należy ocenić pozytywnie, niemniej jednak uwagę zwracają również zawarte w uzasadnieniu projektu informacje odnośnie procedowania przez KNF postępowań w przedmiocie wyrażenia zgód na powołanie członków zarządu TFI.

Zgodnie bowiem z informacją zawartą w uzasadnieniu projektu, proces oceny dotyczy grupy ponad 600 zaś KNF wskazuje na konieczność przeprowadzenia jeszcze 112 postępowań omawianego rodzaju.

Uwzględniając zatem zakres dokumentów i informacji podlegających ocenie w toku postępowań przed KNF, wprowadzenie zdalnego modelu pracy jak również zbliżający się sezon urlopowy, w naszej ocenie istnieje znaczące prawdopodobieństwo, że również w wydłużonym przez projekt rozporządzenia terminie nie uda się zakończyć wszystkich z nich.

Kierowany przez mec. Filipa Suchtę Zespół Rynku Kapitałowego MWW wspierał swoich klientów w dostosowywaniu działalności znowelizowanych przepisów Ustawy oraz reprezentował ich w zakończonych pozytywnymi decyzjami postępowaniach dotyczących powołania członków zarządu i  chętnie odpowie na Państwa pytania i wątpliwości.

Scroll to Top