BLOG

Zmiany UFI w zakresie zasad udziału w zgromadzeniach uczestników/inwestorów

W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Uchwalona ustawa przewiduje zmianę przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w zakresie zasad udziału w zgromadzeniach uczestników/inwestorów. Zmiany dotyczą zarówno FIO, SFIO, jak i FIZ.

Nowelizacja wprowadza przede wszystkim możliwość odbywania zgromadzeń uczestników/ inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nawet jeżeli obecny statut funduszu inwestycyjnego nie przewiduje takiego rozwiązania. Decyzja o przeprowadzeniu zgromadzenia w sposób zdalny będzie co do zasady zależała od TFI.

Istotne jest, że w przypadku przeprowadzenia zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej TFI musi zapewnić:

dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu,  w ramach  której  mogą  one  wypowiadać  się  w toku  obrad  zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia;

wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia uczestników/inwestorów.

Ponadto udział w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie może podlegać dodatkowym ograniczeniom, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do identyfikacji uczestników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Wprowadzone rozwiązanie ma na celu ułatwienie działania dla towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz samych uczestników funduszy inwestycyjnych, w szczególności poprzez zapewnienie niezakłóconego działania funduszy inwestycyjnych oraz zagwarantowanie wykonywania uprawnień przez ich uczestników. Zwracamy jednak uwagę, że aspekty techniczno – organizacyjne przeprowadzania zgromadzeń uczestników/inwestorów w sposób zdalny powinny być uregulowane na poziomie wewnętrznych regulacji, w szczególności w obowiązujących regulaminach odbywania zgromadzeń uczestników/inwestorów.   

Analogiczne postanowienia wprowadzono odnośnie do możliwości udziału w posiedzeniach rady inwestorów.

W razie potrzeby Kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji.

Scroll to Top