PRAKTYKI

Praktyka Rynku Kapitałowego

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów rynku kapitałowego i finansowego jest jednym z podstawowych obszarów działalności Kancelarii od czasu jej powstania. W ramach praktyki rynku kapitałowego i finansowego zespół Kancelarii obsługuje co do zasady wszystkie podmioty funkcjonujące na tych rynkach, w szczególności towarzystwa funduszy inwestycyjnych, depozytariuszy, firmy inwestycyjne, podmioty zarządzające portfelami funduszy inwestycyjnych, zarządzających ASI, spółki publiczne, emitentów obligacji.

Zespół Kancelarii w ramach praktyki prawa rynku kapitałowego i finansowego świadczy na rzecz swoich klientów usługi kompleksowej pomocy prawnej, w tym w zakresie:

 • tworzenia podmiotów nadzorowanych i uzyskiwanie odpowiednich zezwoleń
 • uczestniczenia w opracowywaniu oferty produktowej, w tym tworzenia funduszy inwestycyjnych, uruchamiania nowych linii biznesowych
 • doradztwie w zakresie zgodności prowadzonej działalności z prawem oraz w relacjach z organami nadzoru
 • doradztwie transakcyjnym
 • sporów z zakresu prawa rynku kapitałowego


Prawnicy Kancelarii należą do liderów rynku w zakresie prawa funduszy inwestycyjnych – oprócz kompleksowego doradztwa prawnego w tym zakresie występują w charakterze ekspertów na licznych konferencjach i seminariach, brali także udział w pracach legislacyjnych dotyczących ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Reprezentatywne działania:

 • uzyskanie na rzecz naszych klientów kilkunastu zezwoleń na wykonywanie działalności przez towarzystwo (w tym 4 z ostatnich 5 zezwoleń wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego)
 • obsługa prawna procesów utworzenia kilkuset funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, publicznych i niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych
 • obsługa prawna procesów utworzenia kilkunastu zarządzających ASI
 • opracowanie standardu rynkowego umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza
 • obsługa prawna procesów utworzenia kilkunastu luksemburskich alternatywnych funduszy inwestycyjnych i koordynacja procesu wprowadzania takich funduszy do obrotu na terytorium Polski
 • notyfikacja działalności transgranicznej towarzystwa funduszy inwestycyjnych na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga w zakresie zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • notyfikacja działalności transgranicznej polskich firm inwestycyjnych na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga
 • reprezentowanie jako przedstawiciel funduszy zagranicznych na terytorium Polski jednej z największych instytucji zarządzających aktywami na świecie,
 • wsparcie prawne przy opracowaniu koncepcji funkcjonowania produktu kapitałowego w ramach inicjatywy JEREMIE
 • pełnienie roli doradcy prawnego przy wprowadzeniu na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji pierwszego w historii tej instytucji towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie lub zastanawiasz się, czy możemy Ci pomóc w doborze najlepszego rozwiązania skontaktuj się z osobami odpowiedzialnymi w Kancelarii MWW za prowadzenie praktyki.

Kierujący praktyką

Scroll to Top