PRAKTYKI

Praktyka Administracji Zabezpieczeń

Od wielu lat Kancelaria MWW zapewnia naszym Klientom najwyższy poziom usług zarówno w procesie emisji obligacji oraz obsługi ich zabezpieczeń.

Wspieramy zarówno emitentów, jak i samych obligatariuszy. W szczególności przygotowujemy odpowiednią dokumentację, pomagamy w doborze optymalnych zabezpieczeń, a w razie konieczności reprezentujemy interesy obligatariuszy w dochodzeniu przysługujących im roszczeń z obligacji.

Zapewniamy obsługę zarówno administratorów zabezpieczeń obligacji, a poprzez spółkę powiązaną z naszą Kancelarią, podejmujemy się także samodzielnego pełnienia tej funkcji. 

Aby dokładnie dowiedzieć się kim jest administrator i jaką pełni funkcję w procesie emisji obligacji, to poniżej przedstawiamy jego krótką charakterystykę:

 • administrator to profesjonalny podmiot posiadający odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie z zakresu papierów wartościowych, form zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy oraz dochodzenia przysługujących im roszczeń z przedmiotu ustanowionych zabezpieczeń,
 • może on występować zarówno jako administrator hipoteki, administrator zastawu rejestrowego lub jako administrator zabezpieczeń, w zależności od dokonanego wyboru formy zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy – w praktyce często pełni on kilka lub wszystkie z tych funkcji jednocześnie, o ile postanowiono, że obligacje zostaną zabezpieczone w różnych formach i na różnych przedmiotach jednocześnie,
 • administrator działa zawsze w imieniu własnym, ale na rachunek i w interesie obligatariuszy,
 • pełni on swoje funkcje w sposób niezależny zarówno od samego emitenta obligacji, jak i innych podmiotów udzielających zabezpieczenia,
 • negocjuje z emitentem oraz innymi podmiotami możliwe formy zabezpieczenia interesów inwestorów wynikających z obligacji oraz dokumentacji niezbędnej do jego ustanowienia,
 • weryfikuje status realizacji zobowiązań zaciągniętych przez emitenta względem obligatariuszy, w tym zwłaszcza prawidłowość oraz terminowość ustanowienia wszystkich zabezpieczeń,
 • prowadzi czynności windykacyjne z przedmiotów zabezpieczeń, które zostały ustanowione,
 • wspiera obligatariuszy w znalezieniu optymalnych rozwiązań i zabezpieczenia ich interesów w sytuacji koniecznej restrukturyzacji zobowiązań emitenta, gdy ten nie posiada wystarczających środków niezbędnych do dokonania wykupu wyemitowanych przez siebie obligacji w terminach i zakresie wynikającym z warunków emisji,
 • administrator stanowi doskonałą platformę w kontaktach pomiędzy emitentem a obligatariuszami oraz pomaga w znalezieniu właściwych rozwiązań pozwalających pogodzić często przeciwstawne oczekiwania poszczególnych grup interesariuszy, jak i zapewnić najwyższy poziom zabezpieczenia interesów samych obligatariuszy,
 • wreszcie administrator pozwala obniżyć koszty dochodzenia roszczeń z zabezpieczeń, gdyż administrator wszczyna i prowadzi jedno postępowanie windykacyjne w stosunku do danego przedmiotu zabezpieczenia, zamiast wielu takich postępowań, które poszczególni obligatariusze byliby zmuszeni wytaczać indywidualnie w celu uzyskania zaspokojenia swoich roszczeń z danego przedmiotu zabezpieczenia.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu Kancelaria wspiera emitentów oraz obligatariuszy w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji emisyjnej, ustanowieniu i realizacji zabezpieczeń, prowadzeniu niezbędnych czynności windykacyjnych oraz restrukturyzacji zobowiązań emitentów obligacji. Posiadamy bogate doświadczenie w tym zakresie, a nasz zespół osób posiadających nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną, gotowy jest w każdej chwili służyć niezbędnym wsparciem w tym zakresie.

W związku z powyższym oferujemy naszym Klientom wsparcie na najwyższym poziomie, w szczególności poprzez:

 • pomoc w określeniu optymalnych form zabezpieczeń obligacji na wstępnym jeszcze etapie ich emisji, zanim tak naprawdę rozpocznie się jeszcze ich subskrypcja oraz ustalony ostateczny krąg obligatariuszy, w tym w doborze od strony emitentów jak i poszczególnych grup obligatariuszy, najlepszych rodzajów zabezpieczeń i potencjalnych ścieżek przyszłej ich egzekucji na wypadek niewykupienia obligacji lub niewykonania innych zobowiązań emitenta wynikających z warunków emisji,
 • przejęcie ciężaru prowadzenia negocjacji i rozmów z emitentem oraz podmiotami udzielającymi zabezpieczeń, określeniu warunków ich ustanowienia oraz niezbędnej do tego dokumentacji,
 • przygotowanie lub zmiany istniejącej dokumentacji związanej z emisją obligacji oraz ustanowieniem poszczególnych zabezpieczeń, jak również ustanowieniem dodatkowych zabezpieczeń dotychczas wyemitowanych obligacji czy też dokonaniu koniecznych zmian w przyjętych uprzednio warunkach emisji obligacji,
 • pomoc w opracowaniu dokumentacji w zakresie zmian wprowadzanych do warunków emisji, poszczególnych zabezpieczeń, restrukturyzacji zobowiązań emitenta, czy też powstrzymania się od prowadzenia egzekucji (tzw. stand still),
 • reprezentowaniu interesów obligatariuszy w sporach z emitentem w zakresie świadczeń wynikających z obligacji, zarówno bezpośrednio w ich imieniu w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe, jak i za pośrednictwem ustanowionego w tym celu administratora.

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie lub zastanawiasz się, czy możemy Ci pomóc w doborze najlepszego rozwiązania skontaktuj się z osobami odpowiedzialnymi w Kancelarii MWW za prowadzenie praktyki.

Kierujący praktyką

Scroll to Top