PRAKTYKI

Praktyka Prawnego Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi

Wielkie projekty inwestycyjne trwają zwykle kilka lat i wymagają wytworzenia i utrzymywania organizacji służących właściwemu przepływowi i przetwarzaniu informacji, stałej analizie ryzyk, zarządzaniu roszczeniami, ewidencjonowaniu wszystkich zdarzeń mogących mieć wpływ na prawa stron, usuwaniu sporów lub ich strukturyzowaniu w sposób umożliwiający nieprzerwaną realizację projektu. Zarówno po stronie Zamawiających, jak i Wykonawców.

Organizacje zarządzania projektami liczą często po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset osób o różnych zadaniach i kompetencjach. Jednymi z tych osób są prawnicy, zapewniający aktywne wsparcie Menadżerom Projektu. Kluczowymi polami aktywności prawników w ramach organizacji zarządzania projektem są: pole zarządzania roszczeniami, udział we współtworzeniu strategii realizacji projektu oraz aktywny udział w komitetach ryzyk. 

Wieloletnie projekty inwestycyjne przeważnie wymagają też zmian w relacji z zamawiającym, generalnym wykonawcą, czy podwykonawcami.


W zależności od modelu kontraktu kluczowa rola z prawników ujawnia się też w procedurze Poleceń Zmiany (VO) i roszczeń finansowych i roszczeń o wydłużenie czasu realizacji (EoT – Extension of Time), niekoniecznie opartych o reżim VO.

Niezmiennie niezbędne pozostaje śledzenie wykonywania przez Strony kontraktu ich zobowiązań, opisanych z Podziale Odpowiedzialności, tak aby móc aktywnie zabezpieczać własny interes prawny. Niezwykle istotne jest także ścisłe współdziałanie prawników projektu z planistami, w szczególności w kontekście Harmonogramu i konsekwencji jego przekroczenia, w tym wpływu na ścieżkę krytyczną projektu. Doświadczenie roku 2020 i pandemii SARS-CoV-2 uwypukla także rolę odpowiedniego dokumentowania wpływu Siły Wyższej czy Zmiany Prawa na realizację projektu.

Czasami projekt należy głęboko zrestrukturyzować w trakcie jego trwania, a nawet rozwiązać kontrakt dotyczący projektu. Dlatego tak istotnym jest, aby prawnicy uczestniczyli w pracach zespołu zarzadzania projektem od momentu polecenia rozpoczęcia prac aż do zakończenia projektu, a nawet zakończenia okresu gwarancyjnego.

Każdy projekt jest nieco inny, jednak kluczowe zasady zarządzania nim są podobne. Prawnicy MWW pełnili rolę głównych doradców prawnych i członków zespołów zarządzania projektem w projektach energetycznych, przemysłowych, rafineryjnych, kolejowych, czy projektach sektora offshore upstream.

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie lub zastanawiasz się, czy możemy Ci pomóc w doborze najlepszego rozwiązania skontaktuj się z osobami odpowiedzialnymi w Kancelarii MWW za prowadzenie praktyki.

Kierujący praktyką

Scroll to Top