PRAKTYKI

Praktyka Restrukturyzacji

MWW prowadzi praktykę w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wspieramy wierzycieli, dłużników, członków zarządów podmiotów będących w stanie niewypłacalności bądź zagrożonym tym stanem.

UPADŁOŚĆ

Celem postępowania upadłościowego jest zlikwidowanie majątku upadłego i przeznaczenie uzyskanych środków na zaspokojenie wierzycieli. W toku postępowania wierzyciele poprzez Radę Wierzycieli mają realny wpływ na syndyka m.in. poprzez możliwość jego odwołania bądź bieżącą kontrolę działań.

MWW wspiera zainteresowanych, oferując bardzo szeroki, zdywersyfikowany wachlarz działań:

 • analiza sytuacji kondycji finansowej przedsiębiorstwa pod kątem niewypłacalności.
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości;
 • analiza dokumentów finansowych spółki pod kątem zwolnienia członków zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania spółki,
 • przygotowanie zgłoszeń wierzytelności do masy upadłości,
 • przygotowanie sprzeciwów od listy wierzytelności,
 • reprezentacja Klientów na etapie likwidacji masy upadłości,
 • zgłaszanie zarzutów do planu podziału,
 • reprezentacja w postępowaniach w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości,
 • reprezentacja w postępowaniach o uznanie za bezskuteczne, czynności dokonanych przez upadłego przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości,

MWW – tam gdzie to możliwe – wspiera Klientów w przygotowaniu i przeprowadzeniu zorganizowanej, ustrukturyzowanej migracji przedsiębiorstwa do nowego, uzgodnionego nabywcy w ramach tzw. Procedury Pre-pack. Umożliwia ona szybką sprzedaż upadłego przedsiębiorstwa dzięki czemu przedsiębiorstwo pozostaje w ruchu, a miejsca pracy, kontrakty i klienci, zostają zachowane. Pre-packiem może być objęte całe przedsiębiorstwo upadłego, jego zorganizowana część lub składniki majątkowe stanowiące znaczną część przedsiębiorstwa (np. nieruchomość). Nabywcą w tym postępowaniu może być co do zasady dowolny podmiot.


RESTRUKTURYZACJE

MWW wspiera także swoich Klientów w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych. Istotą restrukturyzacji jest nie tylko zmniejszenie długów, ale przywrócenie zdolności do swobodnego i konkurencyjnego funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku. Prawo restrukturyzacyjne umożliwia przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa z pominięciem upadłości. Adresatem ustawy są podmioty, które znajdują się w stanie niewypłacalności bądź zagrożone tym stanem, ale posiadają argumenty umożliwiające naprawę tej sytuacji poprzez wdrożenie działań naprawczych i zawarcie układu z wierzycielami.

Przewidziane są cztery sposoby restrukturyzacji zobowiązań, są to postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz najdalej idące postępowanie sanacyjne. W każdym z nich MWW może wspierać swoich Klientów poprzez (między innymi):

 • wykonanie audytów restrukturyzacyjnych mających na celu określenie rodzaju koniecznych działań naprawczych oraz ich trybu i zakresu,
 • opracowywanie wniosków o otwarcie postępowań naprawczych,
 • przygotowywanie planów restrukturyzacyjnych,
 • przygotowanie opinii prawnych na potrzeby organów spółek,
 • wsparcie w pozyskiwaniu najbardziej optymalnych źródeł finansowania, inwestorów,
 • czynności ochronne przed wnioskami o ogłoszenie upadłości,
 • bieżące doradztwo, w tym opracowanie i wdrożenie strategii restrukturyzacyjnych, z uwzględnieniem wszelkich aspektów prawnych restrukturyzacji,
 • wsparcie w negocjacjach dotyczących finansowania oraz warunków spłaty zobowiązań,
 • reprezentowanie wierzycieli przed organami postępowania insolvencyjnego,
 • wsparcie w działalności rad wierzycieli oraz przygotowanie wniosków o jej powołanie.

UPROSZCZONE POSTEPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE (UPR) ZWIĄZANIE Z DZIAŁANIEM I SKUTKAMI PANDEMII COVID-19

Przedmiotowa instytucja cieszy się dużym zainteresowaniem Przedsiębiorstw mających problemy płynnościowe, spowodowane pandemią COVID-19 i związanymi z tym komplikacjami. Do końca 2020 r. otwarto ponad 250 uproszczonych restrukturyzacji, co oznacza, iż jest to najchętniej wybierany sposób redukcji zadłużenia spośród dostępnych postępowań insolwencyjnych. Wydaje się, że UPR stanowić będzie w dalszym ciągu atrakcyjny dla branż zagrożonych niewypłacalnością tj. w szczególności: hotelarstwa, turystyki, gastronomii, budownictwa, sposób uwolnienia się od ciążących zobowiązań i jednocześnie będzie stanowić ratunek przed widmem upadłości.

Główne korzyści wynikające z zastosowania instytucji UPR to:

 • fakt, że postępowanie w znamienitej większości realizowane jest poza sądem,
 • istnieje dowolność w wyborze nadzorcy – to przedsiębiorca wybiera doradcę restrukturyzacyjnego i podpisuje z nim umowę,
 • z chwilą ukazania się ww. obwieszczenia zawieszane zostają postępowania egzekucje i postępowania zabezpieczające.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowi aktualnie najszybszą i najmniej sformalizowaną drogę do przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Nie dziwi więc, że jest chętnie wybierana przez Przedsiębiorców. Końcowy termin na zainicjowanie UPR (data obwieszczenia w MSIG) to koniec czerwca 2021 r.

MWW oferuje kompleksową pomoc prawną w przygotowaniu przedsiębiorstwa oraz menadżerów do płynnego przeprowadzenia całej procedury UPR, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz wdrożenie opracowanego planu restrukturyzacyjnego.

Kierujący praktyką

Osoby świadczące usługi

No data was found
Scroll to Top