PRAKTYKI

Praktyka sporów na rynku kapitałowym

Kancelaria MWW posiada unikalne doświadczenie w prowadzeniu sporów inwestorów z instytucjami finansowymi, gdzie po drugiej stronie sporu występują m.in. banki oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a także w dochodzeniu roszczeń związanych z emisją obligacji, w szczególności wobec ich emitentów.

Zdobyte doświadczenia, poparte sukcesami, pozwoliło nam na wypracowanie rozwiązań, które pozwalają na obsługę sporów z udziałem wieloosobowych grup inwestorów.


Kancelaria w swoich działaniach skupia się na efektywnym pozasądowym rozstrzygnięciu sporu w najlepiej pojętym interesie inwestorów. W sytuacji, gdy postępowanie przedsądowe nie przynosi oczekiwanych rezultatów skupiamy się na wszczęciu postępowania sądowego i dołożenia należytych starań do wydania przez Sąd korzystnego wyroku.

Fundusze Inwestycyjne. Prawnicy Kancelarii pioniersko prowadzili i zakończyli z sukcesem dla inwestora – pierwsze w kraju postępowania sądowe dotyczące odpowiedzialności towarzystwa funduszy inwestycyjnych za szkody spowodowane niewłaściwym zarządzaniem funduszem inwestycyjnych. Bezprecedensowy wyrok Sądu Najwyższego w tej sprawie był wynikiem ciężkiej pracy całego zespołu Kancelarii i ukształtował linię orzeczniczą w tego typu sprawach a ponadto otworzył wielu inwestorom drogę do odzyskania zainwestowanego kapitału. Obecnie prowadzone postępowania przez Kancelarię dotyczą zarówno inwestycji w certyfikaty inwestycyjne, jak i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Udzielając pomocy inwestorom poszkodowanym przez działania podmiotów zarządzających pomagaliśmy negocjować ugody oraz inicjowaliśmy i z sukcesami uczestniczyliśmy w postępowaniach cywilnych zmierzających do uzyskania odszkodowania. Posiadamy także doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych związanych z popełnianymi przestępstwami przy zarządzaniu aktywami.

Aktualnie Kancelaria prowadzi szereg procesów cywilnych przed sądami rejonowymi i okręgowymi reprezentując inwestorów, w tym także postępowanie grupowe, a ponadto realizuje w imieniu inwestorów działania przedsądowe dotyczące szeregu funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Obligacje. Poza działaniami skierowanymi do inwestorów, którzy dokonali inwestycji w certyfikaty inwestycje oraz jednostki uczestnictwa, Kancelaria na każdym etapie – przedsądowym i sądowym reprezentuje obligatariuszy w sporze z emitentem oraz podmiotami, które udzieliły zabezpieczenia spełnienia świadczeń z tytułu wykupu obligacji. Prawnicy Kancelarii dokonują pełnej analizy Państwa przypadku, poczynając od analizy warunków obligacji poprzez reprezentację przed emitentem, jak również zainicjowanie procesu sądowego przeciwko emitentowi i reprezentowaniu obligatariusza przed sądem.

Kancelaria dąży do uzyskania należnych obligatariuszom kwot wynikających z obligacji nie tylko na etapie sądowym, ale również podejmując działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu, co jest istotne z punktu widzenia kosztów dochodzenia należności. W ramach prowadzonych z emitentami negocjacji wykorzystujemy swoje doświadczenie w szeroko pojętym doradztwie biznesowym, poszukując różnych możliwości zabezpieczenia interesu reprezentowanych przez nas klientów.

Kancelaria podejmuje się bezpośredniej reprezentacji obligatariuszy, jak również wykonuje powierzone jej funkcje administratora zabezpieczeń (zarówno na etapie emisji, jak i w ramach ewentualnej procedury zmiany administratora). W przypadku opóźnień w spłacie odsetek lub kapitału z obligacji (bądź wystąpienia innych okoliczności, umożliwiających postawienie obligacji w stan wymagalności) działania Kancelarii obejmują przede wszystkim:

  1. Działania przedsądowe – w szczególności reprezentacja w negocjacjach z emitentem;
  2. Działania sądowe – kompleksowa reprezentacja procesowa we wszystkich instancjach oraz na etapie postępowania egzekucyjnego
  3. Reprezentacja przed administratorem zabezpieczenia – wsparcie działań administratora;
  4. Przejęcie funkcji administratora zabezpieczenia – w przypadku braku aktywności administratora zabezpieczenia lub zaprzestania przez niego działań prawnych, Kancelaria jest w stanie po przeanalizowaniu stanu sprawy, przejąć funkcję administratora celem dalszego prowadzenia postępowania na rzecz obligatariuszy.

Misseling. Kancelaria reprezentuje również inwestorów w sporach przeciwko podmiotom, które dopuściły się wobec nich  misselingu, tj. nieuczciwych praktyk polegających na sprzedaży inwestorom produktów finansowych niedopasowanych do ich potrzeb i możliwości finansowych. Coraz częściej instytucje finansowe, w celu osiągnięcia korzyści finansowych, czy też zrealizowania planów sprzedażowych proponują osobom określone produkty finansowe, które odbiegają od ich preferencji inwestycyjnych, częstokroć zatajając informacje o ryzykach związanych z taką inwestycją.

W sprawach tego rodzaju, Kancelaria mając na uwadze najlepiej pojęty interes inwestora, podejmuje działania nie tylko w stosunku do podmiotu oferującego takie produkty finansowe, ale również ściśle współpracuje między innymi z Komisją Nadzoru Finansowego, Rzecznikiem Finansowym, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie lub zastanawiasz się, czy możemy Ci pomóc w doborze najlepszego rozwiązania skontaktuj się z osobami odpowiedzialnymi w Kancelarii MWW za prowadzenie praktyki.

Kierujący praktyką

Scroll to Top